top
(README.md)
<h1>Kate<h1>

<h3>Русский</h3>

Движок блога на go/beego.

Версия go: go1.3.3
Используемый инструментарий:
<ul>
<li>beego : <a href="http://beego.me/">http://beego.me/</a>,установка: go get github.com/astaxie/beego</li>
<li>bee, установка: go get github.com/beego/bee</li>
</ul>

Используемая СУБД: mysql.

Имеющийся функционал:
<ul>
<li>Система регистрации и аутентификации;</li>
<li>Посты блога;</li>
<li>Подписчики;</li>
<li>Комментарии к постам;</li>
<li>Мультиязычность;</li>
<li>Загрузка файлов и прикрепление картинок(JPEG) к постам</li>
</ul>

Перед запуском создать папку static/Download

<h3>English</h3>

Blog engine on go/beego.

Golang version: go1.3.3
Used tools:
<ul>
<li>beego : <a href="http://beego.me/">http://beego.me/</a>, install: go get github.com/astaxie/beego</li>
<li>bee, install: go get github.com/beego/bee</li>
</ul>

DBMS: mysql.

Functional:
<ul>
<li>Registration and authentication;</li>
<li>Blogposts;</li>
<li>Followers;</li>
<li>Comments;</li>
<li>Multilanguage;</li>
<li>Files download and attachment pictures(JPEG)</li>
</ul>

Create `static/Download` folder.

adromaryn@gmail.com, 2014

Imports 3 package(s)

  1. github.com/go-sql-driver/mysql
  2. github.com/astaxie/beego
  3. github.com/astaxie/beego/orm