top
(README.md)
# Cardinality
-------------

이 프로그램은 [브금저장소](http://bgmstore.net)에 등록된 브금의 총 갯수를 추정해내는 프로그램입니다. 추정에 사용되는 원리는 범용적이므로 강에 살고있는 물고기 수 추정 등 다양한 상황에 적용될 수 있습니다.

## 추정 내역

      시간     |  추정치  |  r  |  N  |  a
------------------------ | ---------- | ------ | ------ | ------
2015-09-26 오후 1시 22분 | **156077** | 151445 | 152440 | 147915

Imports 2 package(s)

 1. github.com/klauspost/shutdown
 2. github.com/mattn/go-sqlite3